Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСКТИКА НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

Всяка строителна фирма е длъжна да назначи и обучи длъжностно лице по ЗБУТ. Без значение дали обучението по ЗБУТ ще бъде проведено онлайн или по традиционния начин, то служебната характеристика на този пост е постоянна и остава характерна, независимо от спецификата на бизнеса.

Задълженията и отговорностите на длъжностното лице по ЗБУТ са много, но те могат да бъдат лесно обобщени в основни линии.

На първо място е превенцията на от професионални рискове, която е най-главната му функция и самата причина за възникване на тази длъжност. За да се избегнат рисковете, трябва периодично да се оценяват условията на работа и да се виждат ясно всички странични условия, които биха могли да предизвикат инциденти или да застрашат процеса на работа.

В този смисъл всичко нередно, което бъде забелязано от координатора трябва своевременно да бъде сведено до знанието на работодателя, за да може той да реагира и предприеме необходимите действия.

Стремежът към ограничение на рисковете ни дава да разберем, че има и такива, които не могат да бъдат избегнати. Но тяхното реално оценяване и подготвеността за тях може да даде минимално отрицателни ефекти.

Съществуват рискове, които не биха могли да бъдат избегнато без наличието на общи усилия. Мястото на координатора в случая е да може да ги посочи и да ангажира всички в таи дейност. Всеки служител на правилното място в правилното време би могъл да бъде полезен в намаляването на риска и ограничаването на отрицателните резултати от рискови ситуации.

Всеки факт и опасност, която координаторът констатира при изпълнението на своята длъжност, трябва да бъде сведена до знанието на всички, заедно с ясно изградена стратегия за превенция и реакция. Всяко рисково обстоятелство, което е ново, следва да бъде добре проучено, и персонала да е обучен за справяне с него.

Преценката за инструктаж и обучение в новите обстоятелства е по преценка на координатора, който определя правилното време за въвеждане на ново обучение в обекта.

Всичко тези действия водят до факта, че координаторът трябва да изгради цялостната политика по защита на персонала и превенция на риска. Целенасочената дейност със сигурност води до положителни резултати и подобряване не сигурността на работата.