Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ

Организация по безопасна работа – Координатор по ЗБУТ

 

Координатор по ЗБУТ

Всички работещи, независимо от сферата на труд, имат правото на гарантирани безопасни условия на работа, които да отговарят на нормативните изисквания.  Било то при дейности в промишлени сгради, било при конструкции, оборудване и процеси, при използване на материали и химикали в производството и т.н. Тук се включва и ефективното действие на предпазните средства.

Затова, на всяко място, където се извършва трудова дейност, трябва да има координатор по ЗБУТ. Заедно с другите органи по спазване на правилата за защита при работа, той организира и следи за превенцията на опасните и вредни фактори. Осигурява инструкции за работещите относно охраната на труда. Информира ги при постъпване на работа или периодично за състоянието на работното място, за съществуващите рискове за здравето, за личните предпазни средства, чието използване е задължително, за обезщетенията при вредни условия на работа и др. Координаторът, както и длъжностното лице или групите и комитетите по БЗР, разработва и прилага мерки за предотвратяване на рискови ситуации. Непрекъснато е във връзка с работниците и техните представители в областта на здравословните и безопасни работни условия. Запознава се с предложенията и коментарите им по въпросите на охраната на труда. Насърчава прилагането на добри практики и безопасни методи на дейност. Той е сред представителите на съответните органи за осигуряване на ЗБУТ. Координаторът е добър професионалист, компетентен за ефективното разработване и действие на предпазни средства за индивидуална и колективна защита, за управление от неприемливите рискове. Той има специално образование или е преминал допълнително професионално обучение, чрез присъствени или дистанционни курсове, за да отговаря на задълженията да планира и изпълнява мерките за защита на труда в съответствие със съответните професионални разпоредби. Координаторът по БЗР следи за подобряване на работните условия в съответствие с приетите стандарти. Неговите приоритетни цели и дейности са за предотвратяване на опасностите и намаляване на рисковете, водещи до настъпване на произшествия или други нежелани последици.