Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционно първоначално и ежегодно обучение на представители на КУТ

Дистанционно първоначално и ежегодно обучение на КУТ

Първоначално и ежегодно обучение за представители в КУТ

Съкращението КУТ означава комитет по условия на труд. Този колектив от специалисти в сферата на безопасността и здравето при работа се занимава със следене за спазването на съответните изисквания и защитаването на мнението, което поддържат работниците. Според законите в България, такъв комитет задължително трябва да присъства във всяко едно предприятие с общ брой на служителите по-голям от 50. Съставът на този екип е разделен поравно между представителите на ръководството и на работниците. Допустимите възможности са хората в КУТ да бъдат 4, 6, 8 или 10. Както става ясно, всеки от членовете е натоварен с голяма отговорност. Това предполага преминаването на специализирано обучение в тази сфера и по възможност – курс по ЗБУТ. Обучението в това поле на знания бива 2 вида – първоначално и ежегодно. Надолу можете да намерите подробности за тези разновидности.

Същестуват определени сходства между първоначалното и ежегодното обучение за представители в КУТ. Те се изразяват в задължителния им характер и в темите, които са заложени в програмата – такива са: подходи при обсъждането на във връзка със здравословните и безопасни условия на труд, гарантиране на сигурността на работниците на местата за труд; планиране на промени в устройството и методологията на организиране на труда. Двата вида обучение се разграничават главно в продължителността си и в конкретната си насоченост. Докато минималното времетраене на първоначалния курс е 30 учебни часа, това на ежегодното е редуцирано до 5 пъти по-малко – само шест. Това е свързано с различните предназначения на двете обучения – при въвеждащото се цели натрупване на голям обем начална информация, а при провеждащото се всяка година – опресняване и обновяване на познанията. За да се постигне максимално добра подготовка, е добре да се премине и курс по ЗБУТ, който вече има и онлайн вариант.

Големите компании винаги разчитат на добре работещ и балансиран КУТ. За тази цел те правят солидни инвестиции в обучението на своите кадри.